Het Brugse Fietslied

Tekst: Donald Allary (actief Fietsersbondlid, afdeling Brugge)
Muziek: op de tonen van ‘Zie je van Brugge, zet je vanachter’

Fietslied Gò je nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Je moe vanachter in die stienkerie nie stoan
En kom je mè je ’n ottoo, mo dat is dwoaze proat
Ja zet ‘èm an de stoatie, ja je ziét oe goed da ’t goat.
Mo gò j’ nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Rapper dan dà go ’t zekers nie vele mè goan.

In Molle èjje de trappers, de Sint-Terudonoars
En in de Bolliestroate, zin ’t ol Siezillenoars,
Mo ‘r kom je in de Rolweg, Sint-Annetje up ‘ur best,
Spring zere up je ‘n velo en je ’n benen doen de rest.
En up de Gentpoortveste, do gif je van kaddee
Met de wiend in je gat, ’t volt ol wel mee,
En in de Prekestroate, kun j’overol in en uut
Toe dan ze luudde roepen, oh gie onnozelen tuut

Mo gò je nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Je moe vanachter in die stienkerie nie stoan
En kom je mè je ’n ottoo, mo dat is dwoaze proat
Ja zet ‘èm an de stoatie, ja je ziét oe goed da ’t goat.
Mo gò j’ nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Rapper dan dà go ’t zekers nie vele mè goan.

En in ’t Blind Ezelstrètje, zit j’up den macadam
Ollemolle up den vèlo, van heren toe madams
Ik kunnen ’t nu wel weten, ‘k en twolf joaren geslurd
Spring zere up joen vèlo, je go zien wat er geburd.
Een kiend moe kunnen rien, liefst toe an z’n pensioen
En os je ’t echt wil weten, je moet t’under voaren doen.
Mo kruup toch up dien vèlo, en toog ons da je ’t kan
'n een poar roendjes roend de mart en seffens kè je d’er olles van.

Mo gò je nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Je moe vanachter in die stienkerie nie stoan
En kom je mè je ’n ottoo, mo dat is dwoaze proat
Ja zet ‘èm an de stoatie, ja je ziét oe goed da ’t goat.
Mo gò j’ nò Brugge, spriengt up je vèlo
je moe vanachter in de file nie’ gon stoan
Gò je nò Brugge, pak toch je ’n vèlo
Rapper dan dà go ’t zekers nie vele mè goan.