Kernvisie Wetteren

Kernvisie

We werkten het voorbije jaar aan een kernvisie die je hier kan downloaden. Hieronder kan je een verkorte versie lezen, of je die hier downloaden. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief, facebook pagina en website.

Kernvisie (samenvatting ) - september 2016

Deze tekst is een sterke samenvatting van onze kernvisie. De complete versie - met meer foto’s en concrete suggesties - vind je op www.fietsersbond.be/kernvisie-wetteren

Veel kinderen, veel auto’s - Wetteren telt veel gezinnen met kinderen en jongeren. Dat blijkt uit het grote aanbod aan scholen, activiteiten en allerlei kinder- en jeugdverenigingen. Heel wat van die kinderen verplaatsen zich met de auto, met mama of papa aan het stuur. Geen wonder want welke ouder durft in Wetteren zijn kind met een gerust hart te voet of met de fiets de baan op te sturen, al was het maar naar de nabijgelegen bakker? Hierdoor worden er nog meer verplaatsingen met de auto gedaan. En we vinden dat bijna “normaal”.

Het kan ook anders - Het hoeft niet zo te zijn. Verschillende steden en gemeenten bij onze noorderburen tonen dit aan. In de Nederlandse stad Assen bijvoorbeeld verplaatsen jonge kinderen zich (typisch zonder helm) via volledig afgescheiden fietsassen van woonkernen naar het autovrije stadscentrum. Waar nodig worden autowegen ondertunneld, krijgen ronde punten gescheiden fietsveilige oversteekplaatsen, en worden fietspaden ‘s winters snel geruimd. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen zich zelfstandig naar school verplaatsen is er 8,6 jaar. Er is consequent gekozen om de fiets als voornaamste verplaatsingsmiddel te beschouwen in het centrum en tussen de aanliggende woonkernen.

De voordelen van een fietsgericht beleid - De voordelen van een echt fietsgericht mobiliteitsbeleid zijn talrijk. Door het aantal conflictsituaties tussen fietsers en auto’s te minimaliseren, wordt zowel de reële als de subjectieve veiligheid verhoogd. Als ouders hierdoor hun relatief jonge kinderen zelfstandig naar hun activiteiten durven laten gaan, dan krijgen die ouders zelf extra tijd ter beschikking. Deze aanpak leidt ook tot een gemeente die aantrekkelijk en socialer is voor zijn oudere inwoners. Het kan ook een kritische troef zijn om het zieltogende winkelgebeuren in Wetteren nieuw leven in te blazen. Tenslotte resulteert het ook in een gezondere gemeente.

 

Fietsen in Assen (Nederland). Een fietsas naar het centrum.

Een centrumstraat in Assen. Alle leeftijden kunnen zich hier veilig verplaatsen. Bron en © : www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/dutch%20children

Vijf kernpunten - Om te komen tot een fietsvriendelijke gemeente, waar het voor bijna iedereen aangenaam leven is, is er nood aan visie en samenhang, eerder dan enkele geïsoleerde acties. De fietsersbond Wetteren stelt vijf kernpunten voor om te evolueren naar zo’n gemeente.

  1. Een autoluw centrum waarin doorgaand gemotoriseerd verkeer uit het centrum geweerd wordt. Lokaal verkeer is nog steeds mogelijk, maar de snelste manier om door het centrum te rijden moet de fiets zijn. Een autoluw centrum is veilig voor groot en klein, en kan een unieke troef zijn om het palliatieve winkel- en horecagebeuren te doen herleven.
  2. Er moet een grofmazig netwerk van autovrije, brede fietsassen voorzien worden van het centrum naar de verschillende woonkernen, en tussen de grote attractiepolen (station, Warande, …). Zulke fietsassen vormen een 100% veilige link, en moeten de ruggengraat zijn van een meer fijnmazig fietsnetwerk. Deze fietsassen laten ook snellere fietsverplaatsing toe (belangrijk voor o.a. woon-werkverkeer, al dan niet met een elektrische fiets), en hinderen op hun beurt het autoverkeer niet.
  3. Een fijnmazig netwerk van veilige en goed onderhouden fietspaden moet de verbinding vormen tot het bovenstaande grofmazige netwerk van autovrije fietsassen. Enkel wanneer het gehele fietstraject veilig is, zal het aantrekkelijk worden. Daarom is het belangrijk dat de grote fietsassen goed en veilig te bereiken zijn. En dit niet alleen in de zomer, maar ook in de herfst (vallende bladeren), winter (sneeuw) en lente (begroeiing).
  4. Op de belangrijke attractiepolen moeten meer en degelijk fietsenstallingen voorzien worden. Het droog kunnen stallen van een fiets verhoogt het fietscomfort aanzienlijk. Voor centrumbewoners die door plaatsgebrek moeilijk fietsen kunnen stallen, moeten (publieke) fietsenstallingen voorzien worden. Slechts als zij hun fietsen in de nabijheid (pakweg binnen een straal van 200 meter) kunnen stallen wordt fietsen voor hen een realistische optie.
  5. De gemeente moet door middel van een doordacht stedenbouwkundig beleid bewaken dat nieuwe infrastructuur- en bouwprojecten het huidig en potentieel toekomstig fietsverkeer niet hypothekeren. De Vlaamse traditie om toe te laten dat wegen gebruikt worden voor verschillende doeleinden (verbindingsweg, woonstraat; winkelweg met veel parkeerbewegingen, …) is op zijn zachtst gezegd geen goed idee, en moet dringend in de prullenmand worden gegooid.

We vragen het gemeentebestuur om een duidelijke globale visie en een korte- en langetermijnplan op te stellen om te evolueren naar een fietsvriendelijke gemeente. Deze visie moet duidelijke keuzes durven maken, waarbij het verwarrende “en”-beleid omgeschakeld wordt naar een “of” beleid. Dit betekent dat er in zones gekozen wordt voor ófwel de fiets, ófwel de auto als hoofdmodus. Het doel van een fietsvriendelijke gemeente is niet om de huidige fietsers in de watten te leggen, maar wel om alle inwoners weer een leefbare, aangename gemeente te geven. En daar kan iedereen alleen maar bij winnen.

Meer weten? Lees de volledige versie op www.fietsersbond.be/kernvisie-wetteren

Fietsersbond, afdeling Wetteren