Standpunt van FIETSERSBOND HAALTERT over het beleidsplan van de gemeente Haaltert m.b.t. de doelstelling “Veilig, bereikbaar en toegankelijk”

01/02/2020 - Oost-Vlaanderen - Haaltert

Beleidsdoelstelling 4 “Veilig, bereikbaar en toegankelijk”

Meerjarenplan HAALTERT 2020-2025:

Standpunt van FIETSERSBOND HAALTERT over het beleidsplan van de gemeente Haaltert m.b.t. de doelstelling “Veilig, bereikbaar en toegankelijk”

Fietsersbond Haaltert erkent de positieve punten in het beleidsplan 2020-2025 van de gemeente Haaltert. De intenties zijn waardevol: prioriteit aan de verkeersveiligheid, bijzondere aandacht aan de schoolomgevingen, de geplande investeringen in nieuwe fiets- en voetpaden, een evaluatie van het parkeerbeleid, sensibiliseringsacties,…

Fietsersbond Haaltert vraagt evenwel nog meer prioriteit te geven aan de snelle uitbouw van functionele fietsroutes tussen de verschillende deelgemeentes. Alle politieke partijen engageerden zich op dit punt voor de verkiezingen, en we herinneren dan ook aan de snelle realisatie van dit belangrijke objectief. 

Fietsersbond Haaltert rekent op een consequente uitvoering van dit beleidsplan. Onze vereniging staat klaar om de gemeente met advies bij te staan in de opvolging en uitvoering van haar plannen, in een geest van constructieve samenwerking, voor een gemeente waar de burgers zich veilig per fiets of te voet kunnen verplaatsen.

Positieve punten + onze gedetailleerde commentaren en opmerkingen (*) :

Pag. 55  Actie 16 Geef prioriteit aan verkeer en een verkeersveilige omgeving in het geheel van ons veiligheidsbeleid

“Om dit fenomeen (verkeersoverlast) aan te pakken zullen we een vaste overlegstructuur installeren waarin de diensten Mobiliteit en Veiligheid in vertegenwoordigd zijn, samen met politie en andere relevante partners*. Dit forum beoogt een beleidsmatige en structurele aanpak van uitdagingen in het verkeer, met bijzondere aandacht voor het verkeer in de schoolomgeving. We kunnen rekenen op de steun van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde om dit te realiseren.”

* Komt deze overlegstructuur naast de adviesraad Verkeer, en hoe wordt hun verhouding? 

* Wordt de Fietsersbond beschouwd als relevante partner?

“De omgevingsanalyse is duidelijk: veilig fietsen in onze gemeente in het algemeen, maar ook specifiek voor kinderen, scoort niet goed. Het vertrekpunt voor deze absolute prioriteit is het mobiliteitsplan. We zetten in op een planmatige aanpak van de speerpunten in het MOB-plan dat in 2015 werd goedgekeurd. We onderzoeken de verkeersstromen binnen de gemeente en gaan hierbij niet enkel uit van de  bereikbaarheid met de wagen, maar ook de fiets- en voetgangersverbindingen worden binnen dit thema bekeken. Het STOP-principe vormt een belangrijke leidraad voor het opmaken van een nieuw circulatieplan. “

* Wordt het mobiliteitsplan uit 2015 geactualiseerd? Of wordt het gewoon volledig uitgevoerd?

* Belangrijk is dat al geplande acties passen in een globaal plan en dat men “brandjes blussen” vermijdt.

* Circulatieplan: wil men de categorisering van de straten ook herbekijken? Is daar budget voor voorzien voor de studie en aanpassingen?

“In dit plan voorzien we o.a. de aanleg van minstens 2,5 km fietspaden per jaar (inzetten op doorrijfietsroutes) en de heraanleg van minstens 1,25 km voetpaden per jaar.”

* Gaat dit over volledig nieuwe infrastructuur, of omvat dit ook het opwaarderen van bestaande fietspaden?

* Het moet duidelijk zijn dat de prioriteit moet liggen op functionele fietsroutes: dit zijn fietsroutes die dienen om doelgerichte fietsverplaatsingen zo snel en zo veilig    mogelijk te laten plaatsvinden! Naar de belangrijkste bestemmingen zoals scholen, stations, gemeentehuis en tussen deelgemeentes en daar buiten.  Deze routes       moeten zo snel mogelijk worden bepaald.

* Op heel wat plaatsen is er geen ruimte voor fietspaden en wordt het gemengd verkeer: veilig fietsen kan dan enkel mits degelijke verkeersingrepen.

“Het bekijken van de verkeersstromen en het parkeerbeleid op ons grondgebied zal resulteren in het uitvoeren van kleine verkeersingrepen om dit te realiseren. Dit kan gaan over de aanleg van fietssuggestiestroken, het invoeren van een zone 30, de inrichting van eenrichtingsstraten, … Alleen zo creëren we meer veilige en kwaliteitsvolle ruimte voor voetgangers en fietsers.”

* De gewestweg door onze gemeente blijft een kritiek punt voor de fietsers en voetgangers. Wat kan de gemeente hieraan doen om de hernieuwing (doortocht   Kerksken) / aanpassingen zo snel mogelijk door te drukken? Bredere en veiligere fietspaden zijn hier dringend nodig.

* We wensen ook een veel gestelde vraag te signaleren van buurtbewoners van de Windmolenstaat & Zadelstraat: een zebrapad in de buurt van de Colruyt plus een   betere signalisatie aan de afslag naar de Burg. De Saedeleerstraat.

“Hiernaast bundelt Haaltert de krachten met Ninove, Denderleeuw en Aalst om een snelle en veilige fietsverbinding te realiseren langs de Expresweg (N45) tussen Ninove en Aalst. De realisatie is nog niet voor meteen. Er is reeds een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst over een voorbereidende studie. Daarbij wordt in eerste instantie naar het beste traject of mogelijke alternatieven gezocht. Het dossier moet ook bij de provincie en het gewest bepleit worden.”

* We vinden deze route niet terug in de diverse geplande fietsroutenetwerken. Daarom is het belangrijk het fietspotentieel te kennen voor deze verbinding. De   Fietsersbond is bereid mee te denken over de optimale fietsverbinding tussen Ninove en Aalst.

* Het huidig parkeerbeleid op ons grondgebied moet herbekeken en geëvalueerd worden. Om meer mensen aan te moedigen om te parkeren op eigen terrein   overwegen we om de regeling en tarieven van de bewonerskaarten te herbekijken.

* De vele geparkeerde wagens op de openbare ruimte veroorzaken verkeersonveiligheid en -onleefbaarheid. Bijna elk mobiliteitsproject en -initiatief in onze gemeente wordt gehypothekeerd door parkeerkwesties. Er moet daarvoor een transparant en duurzaam beleid komen.

“Bijzondere aandacht gaat zeker ook naar het veilig fietsen van en naar school via het optimaliseren van de fietsroutes en het creëren van alternatieven voor de schoolgaande jeugd.”

* Fietsersbond Haaltert onderlijnt het belang van deze actie, en staat klaar om mee te werken met de gemeente om concrete acties uit te werken.

“Mobiliteitseducatie leert kinderen en hun ouders over mobiliteit en haar gevolgen en wil met preventiecampagnes duurzame mobiliteit stimuleren en onveilig verkeersgedrag voorkomen. De huidige samenwerking met de lokale politie en de scholen wordt verdergezet tijdens deze beleidsperiode. De kinderen oefenen op het fietsbehendigheidsparcours en testen hun vaardigheden. Samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) willen we proberen nog een stapje verder te gaan qua praktijkeducatie en sensibiliseringsacties.”

* FB Haaltert staat hier volledig achter, en heeft al enkele malen haar bereidheid gesignaleerd aan de gemeente om dit te ondersteunen.

“Daarnaast wordt verder werk gemaakt van veilige schoolomgevingen. Elke schoolomgeving zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid met focus op de zwakke weggebruiker. Het invoeren van schoolstraten kan ook deel uitmaken van dit onderzoek. Dit alles zal resulteren in een masterplan schoolomgevingen voor de gemeente, dat we gefaseerd zullen uitvoeren. In deze beleidsperiode zullen alle schoolomgevingen in eerste instantie aangepakt worden met een nieuwe look met volwaardige voetpaden, groene stroken en verkeersremmende elementen.”

* Gezien het belang van veilige schoolomgevingen vraagt FB Haaltert deze plannen snel te ontwikkelen en uit te voeren. We menen dat dit geen jaren hoeft te duren   om dit te bestuderen en maatregelen te nemen. Het gaat veelal om beperkte investeringen!

“Veiligheid in het verkeer vraagt aandacht voor snelheid. Er wordt te snel gereden. De aanpak van circulatieplannen, een gefundeerde parkeervisie en een doordacht beleid hierrond voeren, zullen oplossingen bieden voor verkeersknelpunten in onze gemeente.”

* Wij zijn van oordeel dat ook het luik “handhaving” niet uit het oog mag verloren worden.

Pag. 57  Actie 17 Kies resoluut voor duurzame mobiliteit met aandacht voor doorstroming en zachte vervoerswijzen

“Mobiliteit start bij elke woning, elk bouwproject. De opmaak van een onderbouwde visie omtrent parkeerplaatsen en fietsenstallingen zal bekeken worden.”

* Vooral bij grotere projecten (appartementsgebouwen, verkavelingen) moet de mobiliteitsaspecten prioritair bekeken worden. Daarom dienen ook in eerste instantie   de kernen van onze gemeenten ingevuld te worden, en moet lintbebouwing zoveel mogelijk vermeden worden.

“Duurzaamheid en verkeersleefbaarheid zijn hierin verbonden. Haaltert heeft een uitgebreid netwerk aan trage wegen. Deze toegankelijk maken, verbinden, promoten en onderhouden is dan ook onze doelstelling.”

* FB Haaltert juicht de aandacht voor trage wegen toe. Deze vormen een veilig en efficiënt alternatief voor de zwakke weggebruiker.

“Met slimme mobiliteitskeuzes willen we het veiliger en aangenamer maken voor onze zwakke weggebruikers. We kiezen voor de opmaak van een fiets- en voetpadenplan, plaatsen extra fietsenstallingen aan belangrijke aantrekkingspolen en organiseren combimobiliteit met de installatie van een MOBI-punt.”

* Stationsomgevingen verdienen bijzondere aandacht: het potentieel voor de alternatieve vervoerswijzen is daar maximaal.

“Daarnaast zijn sensibiliseringsacties broodnodig om inwoners aan te zetten tot andere mobiliteitskeuzes. De noodzakelijke mentaliteitsverandering kan er pas komen wanneer mensen zich bewust worden van hun gedrag in het verkeer en mogelijke impact op anderen en de alternatieven die er zijn inzake verplaatsingen.”

* … maar deze mentaliteitsverandering zal er ook maar komen wanneer aangepaste infrastructuur (veilige fietspaden, fietsenstallingen,…) voor een volwaardig   alternatief zorgt!

* Er moet een groter draagvlak worden gecreëerd voor “duurzame mobiliteit”.

* Het gemeentebestuur kan & moet meer actief sensibiliseren, voorbeeld:

 – promotie van de fiets en voorzien van degelijke fietsstallingen bij lokale evenementen

 – het openbaar vervoer promoten met gratis kennismakingspakket?