Overzicht acties voor een veilige Gaversesteenweg

. Hieronder een oplijsting van alle acties en reacties van de laatste jaren. .

Eind november  2014: Datum dat de werken voor een herinrichting afgerond waren.

25/11/2014: Reeds na enkele dagen kwamen er reacties over de nieuwe inrichting.

Antwoord van AWV op verwarrend fietsknooppunt aan de Driespoort: Op het eerste zicht ziet het er verwarrend uit, maar het is een kwestie van wennen", zegt het Agentschap. "We noemen dit een OFOS of een 'opgeblazen fietsopstelstrook'. De voorsorteervakken moeten de mensen erop attent maken dat aan deze kruising het dubbelrichtingsfietspad stopt en eenrichting wordt."

Met andere woorden: de fietsers moeten leren denken zoals de ingenieurs van AWV. En niet andersom.

Verkeerscommissie 24/02/2015:

Het zebrapad aan de Bikecorner staat aan verkeerde kant van de inslag. Leerlingen moeten 2 keer oversteken. Dit wordt als probleem doorgegeven via de Verkeerscommissie.

Antwoord AWV: Het licht ter hoogte van bakkerij staat te ver van de andere lichten waardoor er verwarrende situaties ontstaan.

Vervolgens wordt op de VC voorgesteld om een volledig verkeerslichtengeregeld kruispunt in te voeren.

Verkeerscommissie 18/05/2015:

Er komen schriftelijke antwoorden van AWV op vragen van de Fietsersbond: fietsers die van de Stationsstraat komen en rechts willen afslaan (in de Volhardingslaan) moeten ook onnodig stoppen. 

Antwoord AWV: dit wordt aangepast.

Wagens kunnen niet zonder fietsers te hinderen uit Oudenaardsesteenweg de Gaversesteenweg oprijden en worden gedwongen de fietsers te hinderen.

Antwoord AWV: samengevat: het agentschap past de situatie niet aan, of de lange versie:

Het is inderdaad zo dat de zichtbaarheid niet optimaal is. Dit is te wijten aan de zichtbaarheid van de tak N494-Oudenaardsesteenweg op de N35, meer specfiek zicht op de N35 kant E17. De zichtbaarheid wordt belemmerd door de bebouwing in de hoek van de N35-Rijbroekstraat (o.a. optieker). Het verkeer vanuit de tak N494-Oudenaarsesteenweg dient zich inderdaad wat op het fietspad op te stellen om voldoende zicht te hebben op het verkeer op de N35. Dit kan enkel vermeden worden indien het kruispunt zou uitgerust zijn met een volwaardig verkeerslichtengeregeld (wat op zijn beurt de doorstroming op de N35 zou doen dalen).  Dit is ook geen uniek geval, integendeel. Meerdere, talrijke kruispunten (zowel op gewest – als gemeentewegen) kampen met dit fenomeen, inherent aan de bebouwing en de configuratie van het kruispunt (zie bv Heerdweg met kruispunten zijstraten). Ook zie je bijvoorbeeld op de N43 aan de talrijke handelszaken dat auto’s  die de handelszaken verlaten – omwille van geparkeerde auto’s langs de N43 – met het achterste van de auto het fietspad tijdelijk innemen. We geven nog mee dat de bestuurder uit de N494 verplicht dient te stoppen omwille van verkeersbord B5 vooraleer zich op het zebra- en voetpad te begeven (De bestuurder die zich op het zebrapad begeeft..??). Tot slot dient zich in deze toch opgemerkt te worden dat voetgangers  en/of fietsers nu de N494 op een verkeersveilige wijze kunnen dwarsen, dit in tegenstelling tot de vroeger voor fietsers onveilige situatie.

Extreem lange wachttijden aan de Bikecorner:

Antwoord: Het agentschap is momenteel een aantal opties aan het nazien om de wachttijd van 194 seconden in de spitsuren ( 6u30 tot 9u30 en van 15u30 tot 20u) in te korten. De groentijd van 7 seconden zal echter niet verlengd worden daar dit een normale groentijd is. 

Deze is uiteindelijk herleid tot 90 seconden, wat fietsers nog steeds het gevoel geeft dat ze niet serieus worden genomen.

Verkeerscommissie 18/05/2015:

De Fietsersbond vraagt het gemeentebestuur of er nog wordt onderhandeld met AWV wat betreft de openstaande knelpunten.

Het gemeentebestuur antwoordt: Het is gepland om de situatie samen (dus gemeente en gewest) met  AWV te evalueren.

Verkeerscommissie 15/06/2015:

Opnieuw de vraag van de Fietsersbond over de zeer gevaarlijke bocht aan de Driespoort waarover veel fietsers klagen.

Antwoord AWV: De visie van het gewest is dat de fietsers achter de huizen moeten omrijden. Indien er alternatieven gevonden worden voor de parkeerplaatsen kan er een fietspad langs beide zijden aangelegd worden.

De vraag is of er ooit is en zal gezocht worden naar alternatieven voor parkeerplaatsen.

Verkeerscommissie 30/11/2015:

De Fietsersbond meldt nogmaals de vraag naar een extra zebrapad op de Gaversesteenweg. Ook de zeer gevaarlijke afstelling van de fietsoversteek tegenover de Speelvogel wordt doorgegeven.

De verkeerscommissie gaf dit door aan AWV.

Omdat er nog steeds niets werd vernomen, vraagt de Fietsersbond nogmaals om de knelpunten aan te kaarten bij AWV.

 20/01/2016:

De fietsersbond lanceert een persbericht over de heraanleg van de Gaversesteenweg die talrijke fietsonvriendelijke situaties opleverde.

Het Agentschap weerlegt die kritiek gewoonweg. "Fietsers hebben er een voorsprong waardoor ze in het oog komen van een wagen die rechts afslaat. Dat was vroeger niet het geval."

Verkeerscommissie 17/08/2016:

Via een rapport van het Vlaams Parlement leest de Fietsersbond op 30/05/16 toevallig dat er helemaal geen overleg meer gepland is om aanpassingen te doen aan de Gaversesteenweg, in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur ons voorhield.

Antwoord gemeentebestuur: “De stad blijft vragende partij voor een volledig verkeerslichtengeregeld kruispunt. Het Vlaams Gewest wil de stad hier echter niet in volgen.

De Fietsersbond informeert nogmaals naar het overleg tussen het gemeentebestuur en AWV.

Fiets-overleg 29/08/2016:

Het rapport wordt op de verkeerscommissie onder de neus van het gemeentebestuur gelegd.

Nu luidt het antwoord plots: “we blijven druk leggen, maar we hebben AWV nog nodig voor andere dossiers

Open communicatie is iets helemaal anders.

BRIEF 26/10/2016:

De Fietsersbond schrijft een open brief aan de bevoegde minister Ben Weyts.

26/11/2016:

Op de landelijke ledendag van de Fietsersbond in Deinze neemt de lokale afdeling een twintigtal bestuursleden van andere afdelingen mee naar de Gaversesteenweg. De problematiek behoeft geen woordje uitleg. Er wordt ook een persartikel over het gebrek aan luisterbereidheid geschreven.

AWV antwoordt in persartikel:

… "Dat klopt niet. Het AWV heeft op alle vragen en meldingen van het stadsbestuur, de Fietsersbond en individuele klachten gereageerd. "De lichtregeling aan het kruispunt werd al wat aangepast, maar we zien verder geen mogelijkheden om nog meer te veranderen. We weten dat het geen modeloplossing is, maar we moeten in dit tracé rekening houden met alle weggebruikers.”

Wie van AWV kent de situatie op het terrein, vragen we ons af?

17/01/2017:

Na het aanspreken van de minister op een nieuwjaarsreceptie van de partij komt er toch nog een nietszeggend antwoord op de open brief, inhoudelijk gelijk aan het antwoord van 26/11/2016.

Fiets-overleg 27/03/2017:

De Fietsersbond legt het idee van een actie voor het bezetten van het kruispunt voor op het fietsoverleg.

Burgemeester vindt dat beter gewacht wordt met gezamenlijke actie als de bocht op termijn nog meer afgesneden kan worden

6/05/2017:

Actie met fietsersbondleden aan de Driespoort

AWV toont zicht hierop toch bereid om rond te tafel te zitten in augustus en nodigt ook het gemeentebestuur uit.

Overleg AWV 23/08/2017:

Overleg met AWV. Oplossingen worden gevraagd, zowel voor Bikecorner als aan Driespoort. De technische expert kruispunten is niet aanwezig omdat hij dacht dat de meeting elders zou doorgaan. Er wordt de Fietsersbond gevraagd om zelf zaken voor te stellen. In principe is dit de taak van de overheidsdiensten. Maar we kunnen wel suggesties meegeven. Wij vragen ofwel conflictvrije kruispunten ofwel ‘vierkant groen’. Op dit laatste wordt meteen gereageerd dat deze opstelling in Leuven niet positief geëvalueerd zou zijn. 

Eventueel kan met De Lijn worden besproken of de bussen via de boomstraat kunnen rijden in plaats van de Oudenaardsesteenweg tussen Bikecorner en Centrumlaan. Dan zouden de verkeerslichten niet meer door de bussen gestuurd moeten worden en kunnen normale verkeerslichten worden geïnstalleerd.

AWV stelt voor om tegen januari opnieuw samen te komen met een paar concrete pistes te onderzoeken.

Verkeerscommissie 9/11/2017:

Op de VC komen antwoorden binnen van AWV over de vraag om het kruispunt Gaversesteenweg-Oudenaardsesteenweg volledig verkeerslichtgeregeld te maken. We blijven de vraag ontvangen om een extra zebrapad aan te leggen.  

Antwoord AWV: Met de huidige inrichting is dat niet opportuun, maar ik had gehoord dat jullie bezig zijn met een fietspadenproject langs de N494. Een (beperkte) herinrichting van het kruispunt is dan nodig. De vraag wordt best dan herbekeken.

Kruispunt Volhardingslaan-Gaversesteenweg: auto's die vanuit de Volhardingslaan rechts afslaan richting E17 hebben eerder groen dan de fietsers en de voetgangers die de Gaversesteenweg oversteken. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties en wordt het voor fietsers zeer moeilijk om zich nog tussen de afslaande auto's te gaan begeven. Kan er gelijktijdig groen voor zowel auto's als fietsers en voetgangers ingesteld worden?

Antwoord AWV: Dit is een gekend probleem, maar op dit moment niet oplosbaar (zonder een verkeersinfarct te veroorzaken). Er wordt wel een knipperlicht voorzien om de bestuurders te wijzen op het conflict. 

Wat is de link met het overleg in januari? Ligt de uitkomst van het overleg dan feitelijk reeds vast?

Gemeentelijke Begeleidingscommissie 21/12/2017:

Voorstelling van mobiliteitsplan Deinze door het gemeentebestuur:  doelstelling om doorstroming van Gaversesteenweg met 15% te verbeteren (lees: voor gemotoriseerd verkeer).

Voor de fietsers: NIETS: geen concrete maatregelen of aanpassingen ter hoogte van Driespoort, Bikecorner of Eurotuin.

Overleg en plaatsbezoek 18/01/2018:

Een constructief plaatsbezoek met Agentschap Wegen en Verkeer, technische dienst en schepen van mobiliteit Bart Van Thuyne. Op kruispunt aan Driespoort komt proefinrichting voor een veiligere passage voor de fietsers. Een gedeeltelijk conflictvrije inrichting zal worden getest. Ook zal er extra signalisatie voor overstekende fietsers worden geplaatst. Aan Bikecorner worden de wachttijden voor fietsers verkort. In juni opnieuw overleg met plan van aanpak.

20/06/2018:

Er wordt in het VAC van Gent een stand van zaken gepresenteerd: Het agentschap werkt aan een rapport met meerdere scenario’s: In deze scenario’s worden de verkeerslichten conflictvrijer afgesteld en wordt ingeschat wat de impact is op de verkeersafwikkeling. Tegen het eind van de zomer zal dit rapport afgewerkt zijn.

Met dit rapport lijkt ons overleg in de goede richting te evolueren.

De Fietsersbond is aanwezig, iemand van de administratie. De politieke vertegenwoordigers zijn niet naar Gent gekomen.

06/09/2018:

De Fietsersbond vraag naar de stand van zaken van het rapport.

AWV antwoordt: “Wij hebben het rapport van de simulatie overgemaakt aan de stad. De stad heeft informeel geantwoord dat het een zeer interessante oefening is en dat zij dit later wenst te bekijken. Het is de bedoeling om dit verder op te nemen na de verkiezingen. Dit is zeker geen beslissing die snel voor de verkiezingen kan genomen worden. Zo is er bv. niet onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn in de andere straten (sluipverkeer) waardoor het in de omgeving net onveiliger zou worden.”

Hoewel de Fietsersbond initiatiefnemer is in dit overleg, krijgt de Fietsersbond geen rapport doorgestuurd. Blijkbaar is wil de gemeente Deinze dit onderwerp vooral niet ter sprake brengen voor de verkiezingen, en gaat AWV mee in deze logica. Het rapport is volgens ons nochtans informatie die opvraagbaar is in het kader van openbaarheid van bestuur.

05/10/2018:

Na een termijn van 30 dagen, op het moment dat we naar de beroepsinstantie zouden kunnen trekken om het document alsnog te kunnen ontvangen, stuurt het agentschap ons het rapport toch op.

15/01/2019:

Nadat de verkiezingen achter de rug zijn en de nieuwe bewindsploeg is geïnstalleerd, sturen we een aanporrende mail naar het schepencollege. We vragen: is het mogelijk om tegen eind maart een duidelijk standpunt hierover te formuleren? wat kan er op redelijke termijn gebeuren om de verkeersafwikkeling veiliger te laten verlopen? Indien wij geen duidelijk antwoord krijgen, zullen we genoodzaakt zijn om verder acties te ondernemen.

28/01/2019:

Johan Cornelis, de nieuwe schepen van openbare werken, nodigt ons uit voor een verkennend gesprek. Hij laat ons weten dat hij op korte termijn dit dossier zal bespreken in het schepencollege.

26/02/2019:

Johan Cornelis is de enige mandataris die ons uiteindelijk schriftelijk een antwoord geeft op zone vraag van 15/01:

"Het is een confrontatie  met verschillende conflictpunten. Dat is voor mij vandaag dan ook de reden waarom een voor iedereen aanvaardbare oplossing uitblijft! Wat niet willen zeggen dat wij moeten berusten maar verder naar oplossingen zoeken. Ik probeer alvast de komende maanden mijn steentje bij te dragen.

18/05/2019:

2 jaar na de eerste actie van 6/5/2019 wordt opnieuw het kruispunt kort bezet om aan te klagen dat het gemeentebestuur niet meewerkt aan een oplossing.

De dag voor de actie (18/05/2019) communiceert het gemeentebestuur via de pers dat ze akkoord gaat met een proefperiode van 1 maand om aanpassingen aan de lichten uit te testen. De Fietsersbond zal worden uitgenodigd.

17/08/2019:

Op het eind van de zomervakantie horen we via de pers dat AWV een meteen definitieve aanpassing zal uitvoeren aan de lichten van het kruispunt van de Driespoort. Het zal conflictvrij worden vanaf 19 augustus. "Het gaat om de voetgangers- en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Volhardingslaan dwarst (richting NW -> ZO) en de voetgangers- en fietsoversteek aan de verkeerslichten die de Gaversesteenweg dwarst (huisnummer 66 -> 91). AWV maakt zo twee oversteken volledig conflictvrij."

20/08/2019:

Een dag na de aanpassing test de Fietsersbond de aanpassingen uit. Het blijken geen aanpassingen zoals in het rapport van een jaar geleden. Wat verder opviel:

De kant (oversteek volhardingslaan) is conflictvrij
De kant (oversteek gaversesteenweg) is enkel conflictvrij bij fietsers. Maar NADAT eerst de voetgangers groen kregen en dat groen is dan weer nadat de auto’s al 5 sec.  mogen afslaan.  Dat is zoals het vroeger was. Dat fietsers dus gaan wachten terwijl het mannetje groen is, totdat het fietsje groen is, valt te betwijfelen. Bovendien werkt dit met 2 verschillende drukknoppen die wat weggestoken zijn (zie foto: onder de lichten zitten twee knoppen verscholen).  De eerste de beste zachte weggebruiker zal dus niet intuïtief meteen de juiste knop induwen. En als de knop niet ingeduwd is, krijg je geen groen. Bij één oversteek moet je als zachte weggebruiker minutenlang wachten.
1 knop lijkt niet te werken. Dat is wel vreemd, omdat je zou verwachten dat na de ingebruikname alles eens goed getest wordt.

AWV reageert verbaasd om de melding van de defecte knop en laat na twee dagen al weten dat als de extra wachttijden voor auto's (met het schooljaar zicht) blijven, de situatie zal worden bijgesteld.

27/08/2019:

Na minder dan 8 dagen en na overleg tussen AWV en het gemeentebestuur wordt de aanpassing weer volledig afgevoerd. Vooral op de uitrit van het shoppingcenter waren de wachttijden zeer hoog opgelopen. AWV zegt te zullen zoeken naar een andere oplossing. Het knipperlicht ter hoogte van de oversteek van de Gaversesteenweg naar het shoppingscenter is nu ook weg.

09/09/2019:

Er wordt een brief opgestuurd naar het schepencollege met een vraag om actie. Hier zal geen antwoord op komen.

18/11/2019:

Er een brief gestuurd naar AWV met de vraag om verduidelijking waarom in augustus de hele proefopstelling werd ongedaan gemaakt.

26/11/2019:

De mobiliteitsambtenaar van Deinze antwoordt:

De brief waarover sprake zal waarschijnlijk tussen de mazen van het net geglipt zijn. We wachten de aanleg van dit fietspad af om het proces met AWV opnieuw op te starten over de lichtenregeling op het kruispunt Gaversesteenweg – Volhardingslaan. Begin 2020 starten we dit proces dus nogmaals op. Hiervoor zullen we een overleg organiseren, ook met jullie.

11/03/2020:

AWV antwoordt:

Er liep iets mis bij de opvolging van uw dossier, waardoor wij nu pas bij u terugkomen. Eerst en vooral onze oprechte excuses hiervoor. We begrijpen dat u met een aantal vragen zat na de proefopstelling die we in augustus uittesten op het kruispunt van de Gaversesteenweg met de Driespoort. Hieronder verduidelijken we u de keuzes die we maakten.
Keuze proefopstelling  
Het klopt dat we in overleg met de stad kozen voor een variant van het scenario uit het rapport. Deze variant was verkeerstechnisch vrij gelijkaardig en kon uitgetest worden met zeer beperkte aanpassingen aan de infrastructuur. 
Vierkantgroen is wettelijk nog steeds niet mogelijk. Het klopt dat de federale wegcode recent werd aangepast. Nu moet er nog een wijziging gebeuren in de Vlaamse wetgeving vooraleer het principe volledig wettelijk in orde is. Hier wordt volop aan gewerkt.
Communicatie proefopstelling 
In ons persbericht communiceerden we duidelijk dat het om twee fietsoversteken ging die we conflictvrij maakten. Helaas namen sommige journalisten dit foutief over.  Tegelijkertijd klopt het dat we niet correct vermelden dat het om een tijdelijke proefopstelling ging. Dit had inderdaad beter gekund.
Test proefopstelling 
Al onze verkeersregelingen en onze detectoren worden getest voor we ze op het terrein invoeren. Dit gebeurde ook voor de proefopstelling op dit kruispunt.  
Standaard staat op elke detector een alarm ingesteld om eventuele problemen met hun werking te kunnen waarnemen. Als de detector na 24 uur niets 'waarneemt', in het geval van een drukknop betekent dit: als er 24 uur lang niet op een detector gedrukt wordt, gaat deze detector in alarm en dan lijkt het alsof hij defect is. Onze aannemer ging onmiddellijk ter plaatse en verhoogde de alarmtijd. 
Keuze voor drukknoppen 
Kruispunten in Vlaanderen moeten erg veel verkeer verwerken. Om de doorstroming te verhogen werken we met vraaggestuurde verkeerslichtenregelingen. Onze detectoren 'zien' waar het verkeer zich op het kruispunt bevindt en geven meer of minder groentijd aan de verschillende rijrichtingen.  
Voor voetgangers of fietsers blijft de drukknop op dit moment de meest betrouwbare detector. We blijven de evoluties op de markt opvolgen. Als er oplossingen die fietsers en voetgangers beter kunnen detecteren, zullen we deze oplossingen ook uittesten en evalueren.
Tot slot 
Op dit moment zijn er helaas geen plannen voor een nieuwe proefopstelling. De scenario in het rapport heeft geen grotere afwikkelcapaciteit dan het al uitgeteste scenario. Daarom is de stad voorlopig geen vragende partij om dit uit te testen.  

22/1/2021

Na een stand van zaken over het heropgestarte overleg, antwoordt de mobiliteitsambtenaar: “het is mijn fout dat het er nog niet van gekomen is: de data in november pasten niet en het is me door omstandigheden dan ontgaan om je om nieuwe data te vragen. We zullen de Fietsersbond mee uitnodigen.

28/1/2021

De mobiliteitsambtenaar laat weten: “AWV is van mening dat de enige oplossing hier een structurele aanpassing is van het kruispunt en dat een aanpassing van de verkeerslichtenregeling geen meerwaarde heeft. Daarvoor moeten we contact opnemen met een andere tak van AWV. We trachten het ijzer te smeden als het heet is, en vragen zo snel mogelijk om hierover een vergadering te organiseren. Ik zal je ook hierover op de hoogte houden. Eens we het op de agenda van AWV gekregen hebben en er over ontwerpen kan gepraat worden, lijkt het me logisch dat we hier ook jullie feedback bij vragen.”

15/07/2021

Er wordt nogmaals geplost naar een stand  van zaken. Antwoord van mobiliteitsambtenaar. “De aanpassing van het kruispunt Driespoort blijft voor de stad één van de prioriteiten. Zoals eerder gezegd, zullen we voor een door iedereen gedragen oplossing eerder moeten zoeken naar een structurele aanpassing van het kruispunt. Volgend jaar start AWV een studie over de ontwikkeling van de stadsboulevard en de daardoor ook aangewezen aanpassingen aan het kruispunt Driespoort. Op vraag van de stad zal ook een (infra)structurele oplossing voor het kruispunt op korte termijn en los van de latere ontwikkeling van de stadsboulevard onderdeel uitmaken van de studie.”

23/09/2021

Naar aanleiding van een tragisch ongeval met 2 jonge meisjes op een niet-conflictvrij kruispunt in Antwerpen wordt op vraag van de Fietsersbond aan de burgemeester een vraag gesteld op de gemeenteraad:

- Kan er een actieplan opgemaakt worden dat op korte termijn de belangrijkste probleempunten aankaart bij de hogere overheden en pleit voor een dringende aanpak?

- Wat is de concrete planning voor fundamentele aanpassingen op het kruispunt Driespoort?

Antwoord van de burgemeester: ‘ik heb het probleem al meermaals heeft aangekaart bij het AWV. De Stad heeft al veel moeite gedaan, oa door de hoekwoning aan te kopen en af te breken. Het aanpassen van de lichtenregeling is geen optie.’

Het schepencollege is dus zelf ook geen voorstander van een veiligere lichtenregeling. Met andere woorden: de doorstroming blijft priortiair ten opzichte van de veiligheid voor fietsers.

 

 

 

05/03/2020

Subthema

Wegbeheerder