Geen fietstunnel aan De Prijkels?

21/08/2021 - Oost-Vlaanderen - Deinze

Gemiste kans bij heraanleg kruispunt

De Fietsersbond kreeg heel wat vragen van fietsers waarom er toch geen fietstunnel komt bij de heraanleg het kruispunt van De Prijkels. Na indiening van bezwaren was toch een bindend advies vanuit de gemeente Deinze geformuleerd voor de aanleg van een fietstunnel? 

Dus vroegen wij het Agentschap voor Wegen en Verkeer wat de motivering was voor het niet aanleggen van fietstunnels.

Na wat aandringen kregen we dit antwoord:

Beste, 

Om hierop te antwoorden :  een overzicht van het traject dat belopen werd. Hierbij is het nodig te begrijpen dat de huidige vergunde werken kaderen in de realisatie van een uitbreiding van het industrieterrein De Prijkels in Nazareth en 1 in Deinze en dit volgens de voorwaarden van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat hiervoor opgemaakt werd. Veneco heeft in samenwerking met de drie gemeenten (Deinze, Nazareth, en Kruishoutem) hiervoor een mandaat gekregen om deze gebiedsontwikkeling te realiseren.

1. Workshops november en december 2014.

Eind 2014 werd een hernieuwde ontwerp oefening uitgevoerd in een tweetal workshops omdat het ontwerp van de ontsluiting van het industrieterrein op de N35 een stuk vastzat binnen de procedure van de startnota.

Binnen deze workshops werd met een open vizier de multimodaliteit onderzocht, waaronder de fietsverbindingen van en naar het bedrijfsterrein alsook doorgaande fietsstromen (meer recreatief verkeer). Een oplossing voor het multimodaal kruispunt  dienstig voor de capaciteiten van de uitbreiding zit verankerd in het PRUP werd gedefinieerd in de eerste workshop. Tijdens de tweede workshop werd de blik verruimd en een grotere visie op het fietsverkeer in de regio gedefinieerd. De fietsinfra werd verder ontwerpmatig onderzocht naar oplossingen die verdere conflictvrijheid konden genereren. Zo werden meerdere oplossingen onderzocht naar ruimte inname en kost voor overbrugging en ondergrondse oplossingen voor het fietsverkeer ter hoogte van de ontsluiting en ook, en deze oplossing werd aangeduid als de beste oplossing op lange termijn,  de mogelijkheid voor realisatie van twee fietstunnels, één ter hoogte van de bufferzone voor fietsverkeer van en naar Deinze en één ter hoogte van Nazareth om aansluiting te vinden met het doorgaande fietspad van het op- en afrittencomplex van de snelweg. Deze oplossing gaat uit van een ontdubbeling van het fietsverkeer meer noordelijk van het projectgebied om recreatief en werkgebonden fietsverkeer beter te faciliteren.

2. Beslissingen en afspraken genomen na de workshops.

Eén omdat er een ontwerp voorstel goedgekeurd werd dat past binnen de krijtlijnen van het PRUP en twee omdat duidelijk is dat de ruimte inname en kost voor de aanleg van fietstunnels niet behoort tot de opdracht van de ontwikkeling van het industrieterrein en dus de bevoegdheid van Veneco overschrijdt, werd dit aldus opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco, de drie betrokken gemeenten en AWV. 

3. De oplossingen geformuleerd binnen de workshops hebben hun bevestiging gekregen in het verdere traject van start en projectnota die finaal in het najaar van 2015 werd goedgekeurd. Veneco heeft zich in deze steeds geëngageerd om de ruimte inname die nodig kan zijn bij de aanleg van de ondertunnelingen binnen het projectgebied van de industriezone te vrijwaren en de nieuwe fietsverbindingen binnen de projectzone eveneens aan te sluiten met deze mogelijkheid. Hierbij is dus vastgelegd dat Veneco, en dit in samenwerking met AWV, instaat voor de financiering van de korte  termijnsoplossing, in casu het ontsluitingscomplex dat momenteel gerealiseerd wordt, maar niet voor de langetermijnsvisie van de ondertunnelingen.

4. Vergunningstraject.

De vergunningsaanvraag van Veneco waarin momenteel het kruispunt gerealiseerd werd dan ook uitgewerkt op basis van de bevoegdheden en afspraken - akkoorden die gemaakt werden.