Privacyverklaring en voorwaarden Fietsersbond vzw en afdelingen

Inhoudstafel

Privacyverklaring

1. Inleiding 
1.1. Algemeen
1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

2. Contactgegevens

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?
3.1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?
3.1.1. Gebruiksgegevens
3.1.2. Accountgegevens
3.1.3. Profielgegevens 
3.1.4. Publicatiegegevens
3.1.5. Zakelijke ledencontactgegevens
3.1.6. Communicatiegegevens (alsmede direct marketinggegevens)
3.1.7. Correspondentiegegevens
3.1.8 Portretrecht
3.1.9 Financiële gegevens
3.2. Verwerkers 

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

6. Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

8. Wijzigingen

9. Uw rechten

9.1. Het recht op inzage
9.2. Het recht op correctie
9.3. Het recht om te wissen (vergetelheid)
9.4. Het recht om de verwerking te beperken
9.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
9.6. Het recht op gegevensportabiliteit
9.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
9.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

10. Actualisering van uw persoonsgegevens

11. Giften en Lidgelden

12. Wijziging van deze verklaring

Gebruiksvoorwaarden website en app Fietsersbond

1. Definitie en Interpretatie
2. Toegang tot onze site en app
3. Account
4. Intellectuele eigendomsrechten
5. Gebruikersinhoud
6. Links naar onze site en app
7. Links naar andere sites
8. Onze aansprakelijkheid
9. Virussen, malware en beveiliging
10. Beleid voor aanvaardbaar gebruik
11. Privacy en cookies
12. Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden
13. Communicatie van ons
14. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bevoegdheid

Contactgegevens

Wij gaan altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens maar begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Fietsersbond vzw, 

Oude Graanmarkt 63, 

1000 Brussel 

info@fietsersbond.be 

02 502 68 51

A. Privacyverklaring

1. Inleiding
1.1. Algemeen
Fietsersbond vzw (hierna "Wij" of "Onze" of  "Ons") begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website bezoekt en onze applicatie (app) gebruikt. Op het moment dat u gebruik maakt van onze website en/of app zullen wij alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website en app, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het uitgangspunt van deze Privacyverklaring is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving worden verwerkt. Ook wordt rekening gehouden met beginselen zoals behoorlijke en zorgvuldige verwerking. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatie factoren.

2. Contactgegevens

Onze website en app worden aangeboden en beheerd door de Fietsersbond vzw. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0455.348.880 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel.
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel;
(b) via het contactformulier op onze website ;
(c) telefonisch, op 02 502 68 51 of
(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@fietsersbond.be.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Wij houden persoonsgegevens van u bij zodat we
* u kunnen informeren onze werking (gerechtvaardigd belang)
* u kunnen registreren als lid (contractuele basis)
* u kunnen registreren als klant van een campagne of dienstverlening (contractuele basis)
* u kunnen registreren als deelnemer aan een actie, campagne of activiteit (gerechtvaardigd belang)
* u nieuwsbrieven te zenden (toestemming niet -leden en gerechtvaardigd belang voor leden)
* kunnen rapporteren n.a.v. subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

3.1.Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?
In deze paragraaf zullen wij de volgende onderwerpen uiteenzetten:
(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;
(b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u, de bron en specifieke categorieën van die gegevens, hebben verkregen;
(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en
(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden geïdentificeerd verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.1.1. Gebruiksgegevens
Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en applicatie verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens voor onze website kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.

De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en app. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming (voor niet-noodzakelijke cookies) of ons legitiem belang (voor noodzakelijke cookies), zodat de website/app technisch goed functioneert in overeenstemming met de noodzakelijke cookies zoals bedoeld in onze cookieverklaring. Voor meer informatie zie onze cookieverklaring. 

3.1.2. Accountgegevens
Wij kunnen uw accountgegevens verwerken ("accountgegevens"). De accountgegevens voor onze website en de applicatie kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, geboortedatum van leden, het aantal gezinsleden (optioneel), telefoonnummer (optioneel), adres (optioneel), personeelsnummer (optioneel), uw werkgever (optioneel), uw afdeling (optioneel). 

Deze gegevens verschaft u ons door het aanmaken van een account op de website of applicatie. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website en applicatie te beheren, de veiligheid van onze website en applicatie te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (gebruiksvoorwaarden). 

3.1.3. Profielgegevens
Wij kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, persoonlijk e-mailadres, postcode uw werkgever (optioneel), uw afdeling (optioneel), uw fietsritten (optioneel), uw geografische locaties (optioneel), de voornaam en familienaam van uw sponsors indien u deze deelneemt aan de Bike for Life campagne (optioneel), meldingen die u heeft gedaan via de app en eventuele foto’s bij deze meldingen via de app (optioneel).

De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en app mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (gebruiksvoorwaarden). 

3.1.4. Publicatiegegevens
Wij kunnen, als u meedoet aan een campagne of actie, informatie omtrent uw deelname op onze website en/of app verwerken ("publicatiegegevens"). Wij vermelden enkel voornaam, achternaam, postcode en werkgever (optioneel). 

De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken en om onze website en applicatie te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en onze vereniging.

3.1.5. Zakelijke ledencontactgegevens
Wij kunnen informatie met betrekking tot onze klantenrelaties, met inbegrip van zakelijke ledencontactgegevens (persoonsgegevens voor de werkgevers account) verwerken ("zakelijke ledencontactgegevens"). De gegevens van de zakelijke leden kunnen naam van de werkgever, sectorcode, Btw-plichtigheid, website, telefoonnummer, adres van de werkgever, aantal werknemers, uw e-mailadres en informatie in de communicatie tussen ons en u omvatten. De bron van de gegevens van de zakelijke ledenrelatie bent u. De gegevens van de zakelijke ledenrelatie kunnen worden verwerkt om onze relaties met zakelijke leden te beheren, met zakelijke leden te communiceren, deze communicatie bij te houden en onze relevante producten en diensten bij zakelijke leden te promoten. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (gebruiksvoorwaarden). Voor het promoten van producten en diensten bij zakelijke leden is de wettelijke basis toestemming. 

3.1.6. Communicatiegegevens (alsmede direct marketinggegevens)
Wij kunnen informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven verwerken ("communicatiegegevens"). De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen, nieuwsbrieven of relevante notificaties via de app toe te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.1.7. Correspondentiegegevens
Wij kunnen informatie die is vervat in of betrekking heeft op een communicatie die u ons stuurt verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om met u contact op te nemen met betrekking tot uw account ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metagegevens die met de communicatie verband houden omvatten. Onze website zal de metagegevens genereren die verband houden met de communicatie die met behulp van de contactformulieren op de website tot stand is gekomen. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het goed beheer van onze website en onze zakelijke en communicatie met gebruikers.

3.1.8 Portretrecht
Wij respecteren naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).  Wanneer wij een afbeelding maken van een persoon en deze afbeelding publiceert en/of verspreidt, zal de organisatie de persoon in beeld hierover informeren. De toestemming om op evenementen beelden te maken van een persoon, wordt gegeven bij inschrijving op het evenement. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

*Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
*Toevallige personen op een publieke plaats. 
*Personen in een menigte.
*Publieke personen. 

Beelden gemaakt op een evenement kunnen worden gebruikt voor communicatie over dat evenement (verslag, promotie van volgende edities) of voor gelijkaardige evenementen. Dit kan inhouden:

*Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
*Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
*Op sociale media

3.1.9 Financiële gegevens
We kunnen in functie van betalingen financiële gegevens van leden, klanten of schenkers bijhouden.

3.2.Verwerkers
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen een contract afsluiten met dergelijke partijen om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.
Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

*Dienstverleners die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
*Dienstverleners die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning, opslag en hosting doeleinden;
*Dienstverleners die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
*Dienstverleners die we hebben ingeschakeld voor het verwerken van betalingen;
*Dienstverleners die we hebben ingeschakeld voor het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens, indien uw account gekoppeld is aan een werkgever, verstrekken aan uw werkgever. In deze situatie treedt uw werkgever op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Uw werkgever heeft inzage tot informatie omtrent uw fietsritten registraties. De privacyverklaring van de werkgever is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens in de toekomst kunnen worden verstrekt aan derden die niet vermeld staan in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij deze privacyverklaring als dusdanig aanpassen en u conform hoofdstuk 8 op de hoogte houden van de wijzigingen. De rechtsgrond van deze verwerking is de toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we uw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

6. Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:
Vanaf de datum waarop u als laatst heeft ingelogd op onze website en/of applicatie, worden uw persoonsgegevens nog 5 jaar bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. 

Persoonsgegevens leden bewaren we gedurende 5 werkjaren na het einde van het lidmaatschap. Nadien worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd, tenzij met toestemming of hier andere wettelijke bepalingen gelden. 

Persoonsgegevens schenkers bewaren we gedurende 5 werkjaren na de laatste schenking.
Deelnemerslijsten van activiteiten, vormingen,… bewaren we 5 jaar na de laatste activiteit.

Persoonsgegevens van projecten en enquêtes bewaren we tot 5 jaar na het einde van het project of de enquête. Nadien worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd, tenzij met toestemming of hier andere wettelijke bepalingen gelden. 

Persoonsgegevens van bestuurders, freelancers en vrijwilligers bewaren we tot 5 jaar na het einde van een mandaat, opdracht of samenwerking, tenzij met toestemming of wettelijk anders bepaald. 

Financiële gegevens worden tot 7 jaar bewaard.

Onverminderd bovenstaande, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, in opdracht van uw (toenmalige) werkgever indien u gelinkt bent of was aan een werkgever of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.
U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord niet kan worden geraden, of het nu door een persoon of een computerprogramma is. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website/applicatie en wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op ons platform).

8. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring via e-mail.

9. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.
Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
A. het recht op inzage;
B. het recht op correctie;
C. het recht om te wissen (vergetelheid);
D. het recht om de verwerking te beperken;
E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensportabiliteit;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.
U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.
Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1.Het recht op inzage
U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2.Het recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3. Het recht om te wissen (vergetelheid)
In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4.Het recht om de verwerking te beperken
In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

9.5.Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.
Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

9.6.Het recht op gegevensportabiliteit
Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming; of
(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7.Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8.Het recht om uw toestemming in te trekken
Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

10. Actualisering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

11. Giften en lidgelden

Alle giften zijn onomkeerbaar en kunnen niet teruggestort worden. Een gift houdt geen wederdienst in van de Fietsersbond. Wel zijn giften vanaf €40 op jaarbasis ontvankelijk voor fiscale aftrekbaarheid. Het bedrag van de gift wordt uitsluitend gebruikt binnen het grondgebied van België en houdt een maatschappelijke steun in van onze organisatie. Een gift ondersteunt o.a. projecten en/of acties en de daaraan gekoppelde administratieve kosten van de Fietsersbond.

Lidgelden kunnen zowel via een maandelijkse domiciliëring als jaarlijks worden betaald. Een lidgeld per maandelijkse domiciliëring kan maandelijks opgezegd worden. Een lidgeld op jaarbasis kan jaarlijks opgezegd worden.

Na het verlopen van de termijn van een jaar, na aanvang van de datum van betaling voor een jaarlijks lidgeld, wordt het lidgeld automatisch stopgezet. Een verlenging dient te gebeuren door het lid.

Bij een domiciliëring dient de stopzetting te gebeuren door het lid zelf.

Voor het lidmaatschap ontvangt het lid wederdiensten. De Fietsersbond behoudt zich het recht om deze wederdiensten te kunnen wijzigen.

Voor het lidgeld en andere soorten lidmaatschappen bij de Fietsersbond is de wet op het herroepingsrecht van pas. Hiervoor verwijzen wij naar volgende pagina van de FOD economie: https://bit.ly/3Rj8D6K

12. Wijziging van deze verklaring

Wij kunnen deze verklaring steeds aanpassen aan de meest recente situatie en wetgeving.

 

B. Gebruiksvoorwaarden website en app Fietsersbond

Achtergrond
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u de website en de applicatie van de Fietsersbond (hierna: "onze site en app") kunt gebruiken. 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw toestemming om deze gebruiksvoorwaarden na te leven vindt plaats vanaf uw eerste gebruik van onze site en app. U moet deze gebruiksvoorwaarden aanvaarden wanneer u zich aanmeldt voor een account. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze site en app.

Achtergrond
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u de website en de applicatie van de Fietsersbond (hierna: "onze site en app") kunt gebruiken. 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw toestemming om deze gebruiksvoorwaarden na te leven vindt plaats vanaf uw eerste gebruik van onze site en app. U moet deze gebruiksvoorwaarden aanvaarden wanneer u zich aanmeldt voor een account. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze site en app.

1. Definitie en interpretatie

1.1 In deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

* “account”: een account dat vereist is voor een gebruiker om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde delen van onze site en app;
* “inhoud”: alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en alle andere vormen van digitale informatie die op onze site en app verschijnt of er deel van uitmaakt;
* “gebruiker”: een gebruiker van onze site en app;
* “gebruikersinhoud: alle inhoud die door gebruikers op onze site en app wordt ingediend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle persoonsgegevens van de gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een account, alle fietsritten gegevens die worden geregistreerd door gebruik van onze site en app, etc.; en
* “wij/ons/onze”: betekent Fietsersbond, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd in België onder het nummer BE0455.348.880, met als maatschappelijke zetel Oude Graanmarkt 63, 1000 te Brussel.

2. Toegang tot onze site en app

2.1 De toegang tot onze site en app is kosteloos.

2.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke regelingen te treffen om toegang te krijgen tot onze site en app.

2.3 De toegang tot onze site en app wordt verstrekt "zoals deze bestaat" en op een wijze "zoals beschikbaar". Wij kunnen onze site en app (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u indien onze site en app (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

3. Account

3.1 Bij het aanmaken van een Account moet de informatie die u verstrekt nauwkeurig en volledig zijn. Indien uw informatie op een later tijdstip verandert, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw account up-to-date wordt gehouden.

3.2 Wij raden aan een sterk wachtwoord voor uw account te kiezen dat bestaat uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en symbolen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. U mag uw account met niemand anders delen. Als u denkt dat uw account zonder uw toestemming wordt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@fietsersbond.be. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw account.

3.3 U mag geen gebruik maken van het account van iemand anders.

3.4 Als u uw account wilt afsluiten, kunt u dit te allen tijde doen. Het afsluiten van uw account zal resulteren in het verwijderen van uw persoonsgegevens.

3.5 Als uw account gelinkt is aan een werkgever, kan deze de fietsritten die u registreert raadplegen.  

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Met uitzondering van de gebruikersinhoud, behoort de inhoud van de site en de app toe aan ons, tenzij specifiek anders bepaald wordt. De inhoud wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. Alle inhoud (met inbegrip van de gebruikersinhoud) wordt beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

4.2 U mag geen inhoud van onze site en app reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.

4.3 U mag:
4.3.1 Onze site en app gebruiken in een webbrowser (met inbegrip van alle webbrowser mogelijkheden die zijn ingebouwd in andere soorten software of apps);
4.3.2 Onze site en app (of een deel ervan) downloaden voor caching;
4.3.3 Een kopie van een of meer pagina's van onze site en app afdrukken;
4.3.4 Uittreksels downloaden van pagina's op onze site en app; en
4.3.5 Pagina's van onze site en app opslaan voor latere en/of offline weergave.

4.4 Onze status als de eigenaar en auteur van de inhoud op onze site en app (of die van geïdentificeerde licentiegevers, al naargelang het geval) moet altijd worden erkend.

4.5 U mag geen inhoud die is opgeslagen of gedownload van onze site en app voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van ons (of onze licentiegevers) te hebben verkregen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang tot het bekijken en het gebruik van onze site en app voor algemene informatiedoeleinden, of dit nu door zakelijke gebruikers of consumenten gebeurt.

5. Gebruikersinhoud

5.1 Gebruikersinhoud op onze site en app omvat (maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) alle persoonsgegevens van de gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een account, alle fietsritten gegevens die worden geregistreerd door gebruik van onze site en app, etc.

5.2 Een account is vereist als u gebruikersinhoud wilt indienen.

5.3 U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om de gebruikersinhoud in te dienen en dat al deze gebruikersinhoud in overeenstemming is met ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, zoals hieronder in artikel 11 wordt beschreven.

5.4 U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent tegenover ons en ons zult vrijwaren voor elke schending van de garanties die u onder deze gebruiksvoorwaarden geeft. U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van een dergelijke schending.

5.5 U (of uw licentiegevers, indien van toepassing) behoudt de eigendom van uw gebruikersinhoud en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan. Wanneer u gebruikersinhoud indient, verleent u ons een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te archiveren, te publiceren, te verzenden, aan te passen, te bewerken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren en in sublicentie te geven met het oog op het gebruik en de promotie van onze site en app. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om andere gebruikers het recht te verlenen om uw gebruikersinhoud te zien.
5.6 Als u gebruikersinhoud van onze site en app wenst te verwijderen, zal de gebruikersinhoud in kwestie op uw eerste verzoek worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw Gebruikersinhoud niet onmiddellijk onbeschikbaar kunnen worden gemaakt (of in het geheel niet onbeschikbaar kunnen worden gemaakt wanneer ze buiten onze redelijke controle vallen).

5.7 Wij kunnen gebruikersinhoud van onze site en app weigeren, herindelen of verwijderen van onze site en app indien deze, naar onze uitsluitende mening, in strijd is met ons beleid voor aanvaardbaar gebruik, of indien wij een klacht van een derde partij ontvangen en bepalen dat de gebruikersinhoud in kwestie als gevolg daarvan moet worden verwijderd.

6. Links naar onze site en app

6.1 U mag een link naar onze site en app plaatsen op voorwaarde dat:
• u dit op een eerlijke en legale manier doet;
• u dit niet doet op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, bekrachtiging of goedkeuring van onze kant bestaat, indien deze niet bestaat;
• u geen logo's of handelsmerken gebruikt die op onze site en app worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
• u dit niet doet op een manier die berekend is om onze reputatie te schaden of er oneerlijk voordeel uit te halen.

6.2 U kunt een link plaatsen naar elke pagina van onze site en app.

7. Links naar andere sites

Links naar andere sites kunnen worden opgenomen op onze site en app. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze controle. Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid noch de aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. De opname van een link naar een andere site op onze site en app is slechts ter informatie en impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die deze beheren.

8. Onze aansprakelijkheid

8.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

8.2 Gebruikt u onze site en app als werkgever om het woonwerk-verkeer van uw werknemers te laten registreren, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor:
• verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
• verlies van verwachte besparingen of bedrijfsonderbreking.
• ongevallen op de weg veroorzaakt door het volgen van een door ons geadviseerde route of probleem. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en veiligheid van de door ons geadviseerde routes en meldingen. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en het controleren van de te volgen route.

8.3 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze site en app vrij zijn van virussen en andere malware. Echter, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial-of-service-aanval, of ander schadelijk materiaal of gebeurtenis die een negatief effect kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat zich voordoet als gevolg van uw gebruik van onze site en app (met inbegrip van het downloaden van de inhoud van de site en de app) of enige andere site waarnaar wordt verwezen op onze site en app.

8.4 Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige verstoring of niet-beschikbaarheid van onze site en app als gevolg van externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in ISP-apparatuur, storingen in host-apparatuur, storingen in communicatienetwerken, natuurverschijnselen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

8.5 Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrog, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

8.5 Het gebruik van de app gebeurt op eigen risico. Verkeersregels, verkeersborden en officiële verkeersinfo van de wegbeheerder, ordehandhavers en hulpdiensten dienen te allen tijde gerespecteerd te worden en zijn richtinggevend, ook t.o.v. meldingen via de app. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

8.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve, onvolledige of achterhaalde meldingen via de app.

8.7 Gebruikt u de app om incidenten voor fietsers te melden of te raadplegen, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor:
* inbreuken op de privacy. Het is niet toegestaan om personen of hun voertuig te fotograferen zodat ze identificeerbaar zijn en deze foto’s te verspreiden zonder hun toestemming.
* een onveilige situatie of een ongeval dat ontstaat door het gebruik van de website of app.
* het niet respecteren van verkeersregels of veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van de website of app.
* ongevallen op de weg of schade veroorzaakt door het gebruiken of raadplegen van de website of app. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en veiligheid van de info die u toevoegt. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en zijn veiligheid en die van andere personen bij het gebruik van de website of app. Hanteer de website of app niet als u fietst, maar stap altijd eerst af van de fietst en zoek een veilige plaats op die niemand hindert of in gevaar brengt.
* klachten of schade die berokkend wordt door het maken en versturen van foto’s met de app. Wij geven u daarom een sterk advies om: geen foto’s te nemen en te versturen die personen herkenbaar afbeelden, geen foto’s te nemen van nummerplaten of andere visuele elementen die een voertuig kunnen linken aan een persoon (tenzij u deze onherkenbaar maakt), geen foto’s te nemen van minderjarigen, geen foto’s te nemen van personen in gevoelige, compromitterende of gevaarlijke situaties, geen foto’s te nemen van personen die slachtoffer of mogelijk veroorzaker zijn van ongevallen, geen foto’s te nemen van gevoelige of beveiligde locaties en sites, geen foto’s te nemen als u zich in een situatie bevindt die uw veiligheid in gevaar brengt, geen foto’s te nemen van ordehandhavers of hulpdiensten, geen foto’s te nemen als personen hier (later) bezwaar tegen zouden kunnen maken, geen foto’s te nemen waarop enkel privé-domein te zien is,
* verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
* verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
• verlies van verwachte besparingen of bedrijfsonderbreking.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u omwille van het gebruik van de website of app schade toebrengt aan derden of u hiermee rechtsvervolging veroorzaakt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als het nemen van een foto of het melden van een probleem ongewenste reacties of schade oplevert waarvan u mogelijk nadeel ondervindt.

9. Virussen, malware en beveiliging

9.1 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze site en app veilig en vrij van virussen en andere malware zijn.

9.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere risico's voor de internetveiligheid.

9.3 U mag niet opzettelijk virussen of andere malware introduceren, of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor of via onze site en app.

9.4 U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van onze site en app, de server waarop onze site en app is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze site en app.

9.5 U mag onze site en app niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een gedistribueerde denial of service-aanval, of op enige andere wijze.

9.6 Door het overtreden van de bepalingen van de sub-Clausules 9.3 tot 9.5 kan u een strafbaar feit plegen onder het Strafwetboek. Dergelijke overtredingen zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen volledig samenwerken met deze instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om onze site en app te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd in het geval van een dergelijke schending.

10. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

10.1 U mag onze site en app alleen gebruiken op een wijze die rechtmatig is en die voldoet aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden. In het bijzonder:
* u moet ervoor zorgen dat u zich volledig houdt aan alle lokale, nationale of internationale wetten en/of voorschriften;
* u mag onze site en app op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat onwettig of frauduleus is;
* u mag onze site en app niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, te uploaden of op enige andere wijze gegevens te verzenden die enige vorm van virus of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om een negatief effect te hebben op computer hardware, software of gegevens van welke aard dan ook; en
* u mag onze site en app op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat bedoeld is om een persoon of personen op enigerlei wijze te schaden.

10.2 Indien u gebruikersinhoud toevoegt op onze site en app (of op een andere manier communiceert door gebruik te maken van onze site en app), moet u er op toezien dat deze gebruikersinhoud niet:
* seksueel expliciet is;
* obsceen, opzettelijk beledigend, haatdragend of anderszins opruiend is;
* geweld bevordert;
* enige vorm van onwettige activiteit bevordert of assisteert;
* discrimineert, of op enigerlei wijze lasterlijk voor een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd is;
* bedoeld is om een andere persoon te bedreigen, lastig te vallen, lastig te vallen, te irriteren, te verontrusten, te verontrusten of in verlegenheid te brengen;
* berekend is of kan anderszins misleidend zijn;
* bedoeld is of anderszins het recht op privacy van een ander persoon te schenden (of dreigt te schenden) of op andere wijze gebruik maakt van zijn of haar persoonsgegevens op een manier waar u geen recht op heeft;
* inhoudt dat u zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of affiliatie op een manier die is berekend om te misleiden (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet onder een van de andere bepalingen van deze sub-clausule 10.2 vallen);
* elke vorm van verbondenheid met ons waar deze niet bestaat, impliceert;
* enige inbreuk maakt op, of meewerkt aan de inbreuk op, de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databaserechten) van een andere partij; of
* in strijd is met enige wettelijke verplichting jegens een derde, waaronder, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.

10.3 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze site en app op te schorten of te beëindigen indien u de bepalingen van deze Clausule 10 of één van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt. In het bijzonder kunnen wij een of meer van de volgende acties ondernemen:
* uw account en/of uw recht op toegang tot onze site en app tijdelijk of permanent opschorten;
* door u ingediende gebruikersinhoud die in strijd is met dit beleid voor aanvaardbaar gebruik verwijderen;
* u een schriftelijke waarschuwing geven;
* gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor terugbetaling van alle relevante kosten op basis van een schadeloosstelling als gevolg van uw overtreding;
* verdere juridische stappen tegen u ondernemen, indien van toepassing;
* dergelijke informatie bekendmaken aan de wetshandhavingsinstanties, indien vereist of indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten; en/of
• alle andere handelingen die wij redelijkerwijs passend (en rechtmatig) achten.

10.4 Wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette handelingen) die wij kunnen ondernemen als reactie op inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden.

11. Privacy en cookies

Het gebruik van onze site en app is ook onderworpen aan ons cookie- en privacybeleid.

12. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

12.1 Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina gemarkeerd. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

12.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden en een of meer eerdere versies van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de huidige en geldende bepalingen voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

13. Communicatie van ons

13.1 Als wij uw contactgegevens hebben (als u bijvoorbeeld een account heeft) kunnen wij u van tijd tot tijd belangrijke kennisgevingen per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen kunnen betrekking hebben op zaken als, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de service, wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, onze verkoopvoorwaarden en wijzigingen in uw account.

13.2 Voor vragen of klachten over communicatie van ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot marketing e-mails), kunt u contact met ons opnemen via info@fietsersbond.be.

13.3 Alle persoonsgegevens die wij gebruiken, zullen worden verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, ook wel ‘GDPR’ genoemd.

13.4 Voor volledige details over het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van persoonlijke gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het doel of de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of de grondslagen voor het gebruik ervan, gegevens over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en cookieverklaring.

14. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bevoegdheid

14.1 Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en ons worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

14.2 Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, of de relatie tussen u en ons, zullen onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

14.3 U kan een geschil over deze gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

C. Gebruik van cookies

Fietsersbond vzw maakt op www.fietsersbond.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina's die je hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

De bepalingen rond het cookiebeleid vind je terug in onze cookieverklaring op de website.