Privacyverklaring en voorwaarden Fietsersbond vzw en afdelingen

Inleiding

In het kader van haar dienstverlening legt Fietsersbond vzw persoonsgegevens vast van leden, vrijwilligers, schenkers, freelancers en partners.  

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden  zoals bijvoorbeeld een naam, een email- of postadres.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Contactgegevens

Wij gaan altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens maar begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Fietsersbond vzw, 

Oude Graanmarkt 63, 

1000 Brussel 

info@fietsersbond.be 

02 502 68 51

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat: 

 • we je kunnen informeren over onze werking (gerechtvaardigd belang) 
 • we je kunnen registreren als lid (contractuele basis)
 • we je kunnen nieuwsbrieven zenden (toestemming niet -leden en gerechtvaardigd belang voor leden) 

 Voor de foto’s en video’s vragen we in geval van gerichte beelden jouw toestemming om deze te mogen gebruiken op onze website, promotiemateriaal of in onze nieuwsbrief. 

 

Om die redenen kunnen we de volgende gegevens over jou bijhouden

 • Persoonlijke identiteitsgegevens namelijk: naam, voornaam, geboortedatum leden
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, email,
 • Familiale gegevens: aantal gezinsleden
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer van leden en schenkers
 • Beeldmateriaal : foto’s en video’s (van activiteiten of projecten)

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens ?

 • We verzamelen deze gegevens via e-mail, www.fietsersbond.be, (online) formulieren, reguliere post, sociale media, apps, telefoon en deze kunnen worden opgenomen in de databanken van Fietsersbond vzw. 

 • Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes en audio-opnames worden opgenomen.  Je  zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden.  Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet gefotografeerd wilt worden of er audio-opnames worden genomen. 

 • Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. 

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, online-overleg);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het opvolgen van lidmaatschap en betalingen 

Wij hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze externe dienstverleners (verwerkers van uw gegevens) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.  Die afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een zogenaamde verwerkersovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij (verwerker) met uw gegevens mag doen. 

Los van deze partijen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven, verkopen of verhuren tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  We zullen je hier ook altijd van op de hoogte brengen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Fietsersbond vzw  verzamelt noch gebruikt  informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Fietsersbond vzw  op voorhand je toestemming hiervoor heeft verkregen.

Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Fietsersbond vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we uw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt.

Persoonsgegevens leden bewaren we gedurende 5 werkjaren na einde lidmaatschap. Nadien worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd, tenzij met toestemming of hier andere wettelijke bepalingen gelden. 

Persoonsgegevens schenkers bewaren we gedurende 5 werkjaren na laatste schenking 

Deelnemerslijsten activiteiten, vormingen,… 5 jaar na laatste activiteit (subsidie) 

Persoonsgegevens van projecten en enquêtes bewaren we tot 5 jaar na het einde van het project of de enquête. Nadien worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd, tenzij met toestemming of hier andere wettelijke bepalingen gelden. 

Persoonsgegevens van bestuurders, freelancers en vrijwilligers bewaren we tot 5 jaar na het einde van een mandaat, opdracht of samenwerking, tenzij met toestemming of wettelijk anders bepaald. 

Financiële gegevens worden tot 7 jaar bewaard. 

 

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben, als deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

Je hebt het recht om je toestemming ten allen tijde opnieuw in te trekken. Fietsersbond vzw garandeert dat we je toestemming onmiddellijk intrekken als je hier om vraagt. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij ingaan op je vraag. 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Beveiliging

Fietsersbond vzw verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.

 

Wij hebben maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fietsersbond vzw gegevens kunnen bekijken, zijn gehouden aan discretieplicht.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Gebruik van cookies

Fietsersbond vzw maakt op www.fietsersbond.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina's die je hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

De bepalingen rond het cookiebeleid vind je terug in onze cookieverklaring op de website.

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Autoriteit Gegevensbescherming. 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

Giften en Lidgelden

Alle giften zijn onomkeerbaar en kunnen niet teruggestort worden. Een gift houdt geen wederdienst in van de Fietsersbond. Wel zijn giften vanaf €40 op jaarbasis ontvankelijk voor fiscale aftrekbaarheid van 45%. Het bedrag van de gift wordt uitsluitend gebruikt binnen het grondgebied van België en houdt een maatschappelijke steun in van onze organisatie. Een gift ondersteunt o.a. projecten en/of acties en de daaraan gekoppelde administratieve kosten van de Fietsersbond.

Lidgelden kunnen zowel via een maandelijkse domiciliëring als jaarlijks worden betaald. Een lidgeld per maandelijkse domiciliëring kan maandelijks opgezegd worden. Een lidgeld op jaarbasis kan jaarlijks opgezegd worden.
Na het verlopen van de termijn van een jaar, na aanvang van de datum van betaling voor een jaarlijks lidgeld, wordt het lidgeld automatisch stopgezet. Een verlenging dient te gebeuren door het lid.
Bij een domiciliëring dient de stopzetting te gebeuren door het lid zelf.

Voor het lidmaatschap ontvangt het lid wederdiensten zoals: het Veelo magazine van de Fietsersbond 4 x per jaar, verschillende voordelen en kortingen bij fietshandelaars en andere diensten. Zie hiervoor de pagina voordelen. De Fietsersbond behoudt zich het recht om deze wederdiensten te kunnen wijzigen.

Voor het lidgeld en andere soorten lidmaatschappen bij de Fietsersbond is de wet op het herroepingsrecht van pas. Hiervoor verwijzen wij naar volgende pagina van de FOD economie:
https://bit.ly/3Rj8D6K

Wijziging van deze verklaring

Fietsersbond vzw kan deze verklaring steeds aanpassen aan de meest recente situatie en wetgeving. Als we deze verklaring wijzigen melden we dit op de website.