Onze visie en missie

Onze visie: in 2030 is fietsen vanzelfsprekend

In  2030  is  fietsen  de  meest  voor  de  hand  liggende  keuze  voor  het  grootste  deel  van  onze verplaatsingen. Veilige, comfortabele en coherente fietsroutes maken van de fiets een evidente keuze voor kortere verplaatsingen. Het openbaar vervoer of deelmobiliteit is dat voor de langere verplaatsingen.  Bij  intermodale  knooppunten  stappen  we  zorgeloos  over  op  tram,  bus,  metro, trein, (deel)fiets of een (elektrische) deelauto. In 2030 is nabijheid de beste mobiliteit. Nabijheid is het uitgangspunt van ruimtelijke ordening en maakt dat de openbare ruimte zo wordt benut dat voor wonen en werken geen nodeloos lange verplaatsingen nodig zijn.

In 2030 is de openbare ruimte herverdeeld in het voordeel van de actieve weggebruikers en is er leef-  en  speelruimte.  Vracht-  en  fietsroutes  zijn  volledig  van  elkaar  gescheiden  en  in dichtbebouwd gebied is er geen plaats meer voor zwaar vrachtverkeer. Schoolomgevingen zijn ingericht vanuit het standpunt van fietsende kinderen en hun ouders. In  2030  is  de economische  meerwaarde  van  de  fiets  (bikenomics)  algemeen  erkend: investeringen  in  fietsbeleid  zijn  rendabel  voor  de maatschappij,  de  economie  en  de  gebruiker zelf.  Fietsvriendelijke  bedrijven  zijn  aantrekkelijker; woon-werk  met  de  fiets is  een  onthaaste bedrijvigheid.  Fietsen  wordt  fiscaal  aangemoedigd  en  beloond. Last  mile leveringen  gebeuren met cargofietsen. In 2030, dankzij een geïntegreerd fietsbeleid, fietsen meer mensen en worden klimaat- en milieuen gezondheidsdoelstellingen gehaald.

In 2030 is fietsen vanzelfsprekend.

Onze missie

De  Fietsersbond  is  een  onafhankelijke  vereniging,  die  met  steun  van  actieve  leden  en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt. We geloven in multimodaliteit waar de fiets de basisschakel van is. Daarom kiezen we resoluut voor  een  integrale  aanpak  en  maken  we  actief  deel  uit  van  een  netwerk  rond  duurzame mobiliteit. De fietser is daarbij ons uitgangspunt. We lobbyen op alle overheidsniveaus, bij bedrijven en het middenveld en promoten er de fiets als hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, economie,  klimaat,  milieu  en  gezondheid.  We  maken  daarbij  ook  gebruik  van  de  expertise  van
onze leden, voeren onderzoek en eigen programma’s uit, leveren diensten. Zo trekken we met kennis van zaken de kop van het peloton en inspireren, enthousiasmeren en motiveren we alle stakeholders om mee onze visie - in 2030 is fietsen vanzelfsprekend - te realiseren.

De 7 opdrachten van de Fietsersbond

Eind 2016 werd het nieuw strategisch actieplan van de Fietsersbond aan de Algemene Vergadering voorgesteld. Omdat woorden zoals ‘strategie of ‘operationele doelstellingen’ niet altijd even duidelijk zijn, gebruiken wij liever het woord ‘opdracht’. Wij leggen ons 7 opdrachten op met als hoofddoelstelling de Fietsersbond te verbreden en te versterken. Wij geven ons hiervoor 4 jaar, tot en met 2020. Wij fietsen je graag door deze 7 opdrachten.

Je vindt ze hier.