Vrijwilligersverzekering

Inleiding

Onze vrijwilligers zijn immuun tijdens hun vrijwilligerswerk. Dit wil zeggen dat bij schade aan anderen veroorzaakt door een fout van de vrijwillige de organisatie (= de koepel-vzw) burgerlijk aansprakelijk is i.p.v. de vrijwilliger. De organisatie heeft verzekeringsplicht. Het secretariaat sluit dus jaarlijks een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (inclusief rechtsbijstand) af zodat dit in orde is. 

Wie is verzekerd?

Vrijwilligers en bestuurders en deelnemers  aan acties, fietstochten, cursussen,...  zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (inclusief rechtsbijstand) en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk of deelname aan een activiteit.  

Zijn eenmalige, losse vrijwilligers verzekerd? Ook als ze geen lid zijn?

Ja, ook dit soort vrijwilligers b.v. wegkapiteins, die af en toe of maar één keer vrijwilligerswerk doen bij een activiteit georganiseerd door de Fietsersbond, zijn verzekerd. Ze hoeven geen lid te zijn van de Fietsersbond om verzekerd te zijn.

Wat is verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid (dit is de schade veroorzaakt aan anderen) en lichamelijke ongevallen (dit is eigen geleden schade, details zie pagina 3 van de polis / bijzondere voorwaarden).

Welke activiteiten worden gedekt?

  • De algemene activiteiten van de Fietsersbond zijn verzekerd, namelijk de activiteiten ingericht en gerealiseerd door de aangestelde vrijwilligers in het kader van de doelstelling van de vzw (samengevat: het promoten van het utilitair gebruik van de fiets).
  • Voorbeelden van verzekerde activiteiten zijn (deze lijst is niet exhaustief): vergaderingen met het oog op het organiseren en bevorderen van deze activiteiten, fietslessen, (thema)fietstochten, met gelegenheid tot eten, infostanden (op diverse evenementen), sensibiliseringsacties van weggebruikers in de openbare ruimte, bevraging van politici (tijdens media-acties),…
  • De verplaatsingen die onder begeleiding gebeuren worden beschouwd als een deel van de activiteit van de vzw. 
  • De dekking aansprakelijkheid op de weg van en naar de activiteiten valt niet onder de waarborgen van de polis.  De eigen familiale verzekering dient hiervoor tussenkomst te verlenen.
  • De dekking ongevallen op de weg van en naar de activiteiten valt wel onder de waarborgen van de polis.
  • De activiteiten kunnen plaatsvinden op het adres van de verzekeringsnemer of elders.

Wat met de vergaderlokalen?

Is verzekerd: de schade aangericht door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak die veroorzaakt wordt aan gebouwen met hun inhoud die bij gelegenheid en tijdelijk (gedurende maximum 35 dagen per verzekeringsjaar) door de verzekeringsnemer gehuurd worden. Meer details vind je in de paragraaf Schade door brand, vuur, rook… op pagina 5 van de polis / bijzondere voorwaarden. De lokale afdelingen vallen hier ook onder. Gelieve bij het afsluiten van de huurovereenkomsten Fietsersbond vzw, met vermelding van de afdeling als betrokken partij op te nemen.

Sommige verhuurders (b.v. gemeentebesturen) vragen de polis / bijzondere voorwaarden en het bewijs van de betaling van de verzekering.
Hieronder vind je de vervaldagberichten en bewijzen van betaling van 2023.

Vervaldagbericht polis Burgerlijke Aansprakelijkheid_Ongevallen
Betaling polis Burgerlijke Aansprakelijkheid_Ongevallen
 

Moet elke activiteit vooraf gemeld worden en moeten er namen meegedeeld worden?

Het is niet nodig om elke activiteit vooraf te melden en er moeten geen namen meegedeeld worden. We zijn verzekerd op basis van een schatting van het aantal deelnemers, vrijwilligers en activiteiten. Je moet daar geen extra info over meedelen aan het algemeen secretariaat. 

Wat te doen bij een schadegeval?

Vul het schadeaangifteformulier in en stuur het naar IC Verzekeringen (de makelaar van de Fietsersbond: schade5@icci.insure). Zet ook de infomailbox in cc.

Is er nog bijkomende praktische info i.v.m. de verzekering?

Polis / bijzondere voorwaarden
Verzekeringsmakelaar: IC Verzekeringen
Verzekeraar: AXA
Polisnummer: 730483277027